Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language

EUROPEJSKA FEDERACJA MIAST NAPOLEOŃSKICH WALNE ZGROMADZENIE W CAIRO MONTENOTTE 28 WRZEŚNIA 2008

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA


Zebraliśmy się w tym mieście naznaczonym pobytem pewnego młodego generała rewolucji francuskiej, który pragnął wprowadzić we Włoszech ideały swoich czasów. W kraju, który był ojczyzną jego rodziny nim na pięć miesięcy przed jego narodzinami Francja nie przejęła Korsyki w posiadanie.

W ogromnej korespondencji Bonapartego (liczącej ponad 35 000 listów) znalazłem, list wysłany stąd, 16 kwietnia 1796 roku. To było w cztery dni po tym jak Massena pobił w górskich dolinach armie sardyńską austriacką i neapolitańską, i na miesiąc przed bitwą pod Lodi, gdzie Napoleon poczuje po raz pierwszy, że przypadł mu w udziale los nie powszedni, jak to opisał w swoim Memoriale.

W liście tym Napoleon żali się Carnot'owi, członkowi dyrektoriatu i ministrowi armii, na opieszałość paryskich biur w wysłaniu mu kompanii artylerii, której tak bardzo potrzebuje: „Nie sposób wyobrazić sobie biuro bardziej nie zorientowane w sytuacji swojej artylerii jak to, które liczy na oddziały, które w ogóle nie istnieją". Już wówczas pieklił się na ociężałość biurokracji!

Spotkaliśmy się na naszym Walnym Zgromadzeniu trzecim po Ajaccio, Waterloo, Jenie, Pułtusku. Po wielkich polach bitewnych spotykamy się w tym mieście, które przypomina nam o generale rewolucji przepełnionym ogromną energią i wiarą w swoją przyszłość.

Gdybyż mógł podzielić się z nami swoją energią, aby nasze regiony rozwinęły się na wątku pamięci o nim. Wszakże wiecie, iż naszym celem jest nie tyle rehabilitacja wizerunku Napoleona, który zresztą tego nie potrzebuje, ile posłużenie się tą historią dla korzyści ludzi z naszej epoki.


USTANOWIENIE SIECI

Podczas naszego poprzedniego zebrania wyraziliśmy chęć wzmocnienia naszej sieci. Od tej pory, zadanie to zostało dobrze wypełnione.

Z przyjemnością obserwuję rezultaty waszych wysiłków we Włoszech: poza Provincia di Savona na naszym zebraniu obecnych jest ponad 10 miast. Z pewnością należałoby ponownie nawiązać kontakt z miastem Aleksandria, które dotychczas uczestniczyło w naszych pracach.

W Niemczech, przy stałym wsparciu Albrechta Schrötera, Mera Miasta Jeny i Anji Schwind Koordynatorki projektu federacji na teren Niemiec, cieszymy się z przyjęcia do federacji miast Kassel i Hövelhof. Ledwie co podpisaliśmy wstąpienie miasta Hanau. Mam nadzieję, że niebawem dołączą do nas Lipsk, Erfurt i Weimar.

W Polsce, chciałbym podziękować Wojciechowi Dębskiemu, Burmistrzowi Miasta Pultuska, który w rozwijaniu sieci wspiera się na osobach Agnieszki i Jolanty. Dzisiaj są tutaj w towarzystwie 6 polskich miast, z których kilka do nas dołączy. Współpracujecie z izbami turystycznymi w Warszawie, które to usprawiedliwiły swoją dzisiejszą nieobecność. Polska powinna stanowić trampolinę do wybicia się w kierunku nowych kontaktów na wschodzie.

W Hiszpanii, mijający rok zaznaczył się upamiętnieniem kilku dwusetnych rocznic wydarzeń z wojny, którą Napoleon ocenił jako zmarnowaną szansę. Udałem się do Saragossy, La Coruna, Vitoria, Granady by przywołać wspomnienie wojny hiszpańskiej w kontekście europejskiej strategii Napoleona. W przyszłym tygodniu udam się do Bailen, które niebawem dołączy do nas podobnie jak, Saragossa już na początku 2009 roku. Tym sposobem będziemy mogli liczyć na nowe pola działania. Chciałbym za to podziękować szczególnie radnym, którzy zgodzili się wstąpić do Federacji Napoleońskiej, które to imię pozostawiło w ich kraju nie tylko dobre wspomnienia!

Na Półwyspie Iberyjskim, w Portugalii, jesteśmy też w kontakcie z 6 gminami zgrupowanymi w stowarzyszeniu Torres Vedras, które dołączą do nas na przełomie 2008 i 2009 roku.

Życzyłbym sobie nawiązać kontakt z gminami angielskimi, a szczególnie z tymi z południa, które przyjmowały tratwy z francuskimi więźniami.

RELACJE POMIĘDZY FEDERACJĄ I MIASTAMI CZŁONKOWSKIMI

Wszakże rozszerzenie naszej sieci nie jest celem samym w sobie. Narzędzie to ma służyć rozwijaniu projektów. Dlatego życzyłbym sobie, abyśmy uzgodnili kilka zasad dotyczących relacji pomiędzy miastami członkowskimi a Federacją.

- Federacja jest utworzona przez osoby wybrane w wyborach dla realizacji konkretnych projektów. Końcowym efektem jej rozwoju mają być projekty widoczne dla naszych współobywateli.
- Musi ona ulepszyć swój aparat kulturalno-rozrywkowy poprzez wzmocnienie vice-prezydencji oraz swoich środków koordynowania i animacji.
- Nie może ona jednak nakładać się na administracje lokalne w miejscu. Musi pozostać stroną proponującą i koordynującą. To miasta mają wdrażać projekty ze wsparciem Federacji, jeżeli to konieczne.
- Musimy opuścić nasze Walne Zgromadzenie z zasobem propozycji na konkretne działania i zobowiązaniami miast do ich realizacji.

Chciałbym, aby te punkty zostały przez nas przedyskutowane podczas obecnego Walnego Zgromadzenia. W związku z rozrastającą się siecią miast trzeba znaleźć najskuteczniejszą synergię pomiędzy naszymi miastami i ich federacją.

Oto podstawowe pola działań w toku i ich perspektywy :

STRONA INTERNETOWA

Ulepszyliśmy jej wygląd a zarazem odkąd zmieniliśmy usługodawcę stała się o wiele bardziej czytelna i łatwiejsza do aktualizowania. Dziękujemy naszej Konsultantce Anji Schwindt za pomyślne przeprowadzenie tej zmiany.

Proszę wszystkie miasta, by zawczasu przesyłały nam informacje dotyczące ich oraz imprez napoleońskich, tak by strona była stale na bieżąco. To jest podstawowy punkt, który zapewni jej wiarygodność.

Pragnę też, żeby wszystkie miasta umieściły na swojej stronie internetowej łącze do naszej strony, tak jak my to uczyniliśmy w stosunku do ich oficjalnych stron. Znacie prawo Internetu : im więcej jest do nas linków, tym więcej mamy odwiedzin na stronie. Dziękuję za ten niewielki wysiłek umieszczenia na waszych stronach odnośnika do naszej strony, co znacznie pomoże naszemu stowarzyszeniu.

Anja Schwind poinformuje ile było odwiedzin na naszej strony i jakie są jej główne kierunki rozwoju.

W roku 2008/2009 będziemy kontynuowali ulepszanie naszej strony internetowej, która jest par excellence narzędziem służącym sieciom takim, jak nasza, z zamierzeniem zwielokrotnienia ilości odwiedzin i ułatwienia kontaktu wewnątrz federacji: utworzenie intranetu itd. ...

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

Jesteśmy w stałym, comiesięcznym kontakcie telefonicznym z około dwudziestoma miastami z 7 krajów. Jest to bardzo praktyczne i pozwala zaoszczędzić na kosztach podróży. Niemniej jednak, odległość pozostaje poważnym utrudnieniem w pracy federacji. Toteż chciałbym byśmy ulepszyli tą komunikację ustanawiając system video konferencji przez Internet. Projekt ten zostanie przestudiowany przez Anję Schwind.
Zostanie też stworzony plakat prezentujący Federację, który będziemy umieszczać w miejscach publicznych, obiektach kulturalnych i turystycznych w naszych miastach.

PROGRAMY EUROPEJSKIE

Nie zdołaliśmy się zakwalifikować do projektu Culture 2007. Podstawowym problemem jest słabość zasobów własnych naszego stowarzyszenia w stosunku do rozmiaru projektu.
Dlatego też, proponuję wam, żeby odtąd to miasta były głównymi realizatorami projektów a nasze stowarzyszenie będzie występowało w roli asystenta w opracowaniu projektu i jego realizacji. Pragnąłbym więc, żeby miasta zgłaszały swoją kandydaturę przy wsparciu Federacji a nie na odwrót, jak to miało miejsce dotychczas.

Należałoby też zróżnicować nasze podejście do programów europejskich. Proponuję, abyśmy bazując na regionach przedstawili europejski projekt rehabilitacji stanowisk historycznych. Wstępne rozmowy z trzema francuskimi regionami z zachodniej Francji (Bretagne, Pays de Loire oraz Poitou Charente), posiadającymi solidne przedstawicielstwo w Brukseli wydają się otwierać obiecujące perspektywy.

Uzyskanie marki europejskiej jest dla naszego stowarzyszenia celem priorytetowym. Dlatego też będziemy prosili Jacques'a Matei by w latach 2008/2009 kontynuował swoją misję doradczą dla naszej Federacji.

TURYSTYKA

W styczniu zebrała się w Paryżu grupa robocza. Celem jest rozwinięcie turystyki napoleońskiej. Chcemy wyjść poza rynek niszowy na, który składają się pasjonaci epoki napoleońskiej czy obchody dwustulecia (np.: wycieczki na temat koronacji czy rekonstrukcje bitwy), by wejść na trwałe na szeroki rynek.
Na wstępie postanowiono przeanalizować ofertę napoleońską naszych miast za pomocą tabeli analitycznej zaproponowanej przez miasto Pontivy.

Grupa postanowiła podzielić nasz obszar geograficzny na trzy strefy odpowiednio do zróżnicowanej oferty turystycznej oraz dla każdej ze stref wyznaczyć miasto-kierownika dla każdej ze stref:

- Strefa Południowa i Śródziemnomorska : Ajaccio i Cairo
- Strefa Zachodnia : Waterloo, trzy zachodnie miasta francuskie: La Roche, Pontivy oraz Ile d'Aix
- Strefa Wschodnia : Jena i Pułtusk

Nawiązano pierwsze kontakty z tours operatorami w Strefie Śródziemnomorskiej.

Nasze zgromadzenie będzie oczekiwało sprawozdania turystycznej grupy roboczej z jej różnych działań i podejmie decyzje niezbędne dla rozwoju turystyki napoleońskiej w naszych miastach - co jest jedną z właściwości naszego stowarzyszenia.

HISTORIA I KULTURA NAPOLEOŃSKA

W 2008 roku uczestniczyliśmy w publikacji specjalnego wydania czasopisma Autrement poświęconego europejskiemu cesarstwu Napoleona. Każde miasto otrzymało kilka egzemplarzy tego czasopisma. Mam nadzieję, że was zainteresowało. Teraz trzebna iść dalej.

Proponuję wam zorganizowanie letniego uniwersytetu na temat « Napoleon, ideały Wieku Oświecenia a Europa" we współpracy z Sorboną oraz State University of Floryda, które już wyraziły swoją wstępną aprobatę.

Impreza ta mogłaby się odbyć już latem 2009 roku w jednym z naszych miast. Grupa robocza przedstawi zgromadzeniu propozycje.

Proponuję również byśmy mogli powziąć decyzję o stworzeniu przyszłej wystawy napoleońskiej, którą można by powielić w kilku miastach Federacji. Byłby to sposób na ograniczenie kosztów i zwiększenie oglądalności. Oczywiście, za jej organizację należy się zabrać zaraz po sprecyzowaniu projektu. Można by też zastanowić się nad festiwalem teatrów i kultury żywej związanym z tematem. Pragnąłbym, aby grupa robocza przedstawiła nam propozycje.

PARTNERZY PRYWATNI

W czasie naszego zgromadzenia jedna z grup roboczych przedstawi propozycje w tej dziedzinie tak bogatej w możliwości rozwojowe.

Pragnę, by nasi członkowie bardziej aktywnie zaangażowali się w nawiązywanie kontaktów na ich terytorium z przedsiębiorstwami, które mogłyby współfinansować projekty.

Jestem przekonany, że mamy wystarczająco silny potencjał by rozwinąć naszą federację przede wszystkim dlatego, że Europa musi ponownie nawiązać do swoich korzeni, lepiej zrozumieć siebie samą by stawić czoła rozlicznym wyzwaniom naszych czasów.

Charles Napoléon, prezydent FECN
Cairo, 28 września 2008