Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language

Federacja

Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes
(Europejska Federacja Miast Napoleońskich)

Hôtel de Ville d'Ajaccio
Cabinet du Député Maire
Avenue Antoine Sérafini
BP 412
F-20304 Ajaccio Cedex

STATUT

Przyjęty podczas walnego zgromadzenia w dniu 4 października 2009 roku

PREAMBUŁA

W 2004 roku miasta La Roche-sur-Yon i Ajaccio obchodziły uroczyście dwustulecie dwóch znaczących wydarzeń historycznych: utworzenia miasta La Roche-sur-Yon na mocy cesarskiego dekretu z 25 maja 1804 oraz koronacji cesarza Napoleona (4 grudnia), które świętowało miasto Ajaccio.

Dla nadania tym obchodom charakteru ciągłości, oba miasta zaproponowały zrzeszenie się miast europejskich, których historia została naznaczona wpływami napoleońskimi. Przedział czasu, do którego się odniesiono jest okresem przełomowym w historii Francji. Rozpoczyna się on zapowiedzią rewolucji francuskiej. Za datę graniczną przyjęto symbolicznie dzień narodzin Napoleona Bonaparte w Ajaccio, w 1769 roku. Koniec tego okres przyjęto na rok 1870 i klęskę pod Sédan. Zarówno we Francji jak i w wielu krajach Europy ten przedział czasu wyznacza przejście od Dawnego Ładu do Republiki.

24 maja 2004 roku zebrali się w La Roche-sur-Yon przedstawiciele miast Ajaccio (Francja), Balestrino (Włochy), Dinard (Francja), Iena (Niemcy), Ile d'Aix (Francja), La Roche-sur-Yon (Francja), Pontivy (Francja), Pułtusk (Polska) i Waterloo (Belgia).

W trakcie spotkania, w protokole do porozumienia zapisano decyzję o utworzeniu Federacji Miejscowości i Miast Historii Napoleońskiej, której zadaniem będzie promowanie wymiany wiedzy historycznej, odnowa i animacja dziedzictwa epoki napoleońskiej, jego rewaloryzacja oraz różnego rodzaju projekty rozwoju.

ARTYKUŁ 1: UTWORZENIE STOWARZYSZENIA.

Sygnatariusze i przyjmujący niniejszy statut powołują na czas nieokreślony stowarzyszenie, zgodnie z ustawą francuską z 1 lipca 1901 roku, traktującą o wolności zrzeszania (dekret z 16 sierpnia 1901). Nazwa stowarzyszenia: EUROPEJSKA FEDERACJA MIAST NAPOLEOŃSKICH.

ARTYKUŁ 2: PRZEDMIOT

Niniejsze stowarzyszenie ma na celu zrzeszenie miast europejskich, miejscowości, gmin, związków gmin, których historia została naznaczona wpływami napoleońskimi, w trzech następujących kierunkach:

  • Sprzyjanie wymianie poprzez organizowanie spotkań, konferencji, publikacji we współpracy z uniwersytetami, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami historycznymi.
  • Promowanie i wspieranie działań związanych z konserwacją i restauracją dziedzictwa epoki napoleońskiej (przedmioty, dzieła sztuki, meble, pomniki, prywatne siedliska, miejsca pamięci...).
  • Rozwijanie działań animacyjnych i waloryzujących dziedzictwo poprzez organizowanie wystaw, imprez artystycznych i kulturalnych, tras poznawczych, szczególnie w ramach wymiany turystycznej, szkolnej lub uniwersyteckiej.

ARTYKUŁ 3: SIEDZIBA

Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Ajaccio. Będzie można ją zmienić zwykłą decyzją Rady Programowej.

ARTYKUŁ 4: KOMITET HONOROWY

Powołuje się komitet honorowy. Składa się on z osobistości ze świata kultury i historyków. Rada Programowa Stowarzyszenia proponuje kandydatów do komitetu honorowego. Komitet Honorowy posiada rolę czysto doradczą.

ARTYKUŁ 5: SKŁAD STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie ma trzy kategorie członków:

  • Członkowie aktywni, reprezentujący miasta członkowskie, w liczbie jednego członka dla każdej gminy, Burmistrza gminy, który będzie miał prawo wyznaczyć zastępcę spośród samorządu gminy.

  • Stowarzyszenia rekomendowane przez miasto członkowskie, uiszczające składkę w tej samej wysokości, co gmina udzielająca pełnomocnictwa.

  • Członkowie honorowi mianowani za działalność na rzecz stowarzyszenia lub osoby fizyczne, które reprezentowały swoje miasto w chwili powoływania federacji do życia a które już przestały pełnić tę funkcję.

Członkowie honorowi posiadają te same prawa, co pozostali członkowie Rady Programowej i uiszczają składkę roczną w wysokości 20 euro.

ARTYKUŁ 6: ZARZĄDZANIE STOWARZYSZENIEM

Stowarzyszenie jest zarządzane przez Radę Programową złożoną z członków określonych w artykule 5. Radę zwołuje prezydent.

Rada programowa zbiera się jeden raz w roku na walnym zgromadzeniu, w celu przygotowania planu działań i przyjęcia sprawozdania budżetowego. Decyzje są uchwalane większością głosów. W razie równego rozłożenia głosów, prezydent posiada głos rozstrzygający.

Każdego roku, w trakcie walnego zgromadzenia, rada programowa wybiera zarząd składający się z prezydenta, wiceprezydentów z poszczególnych krajów, sekretarza generalnego i skarbnika.

Wiceprezydenci są zobowiązani do koordynowania działań federacji w swoich krajach.

Tak skonstruowany zarząd jest zobowiązany do wprowadzania w życie decyzji uchwalanych przez radę programową oraz do prowadzenia spraw bieżących.

Prezydent, sekretarz generalny oraz skarbnik są osobami uprawnionymi do składania podpisów.

ARTYKUŁ 7: SKŁADKI

Wysokość składek na kolejny rok ustala Rada Programowa. Składki zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie struktury stowarzyszenia.

ARTYKUŁ 8: NADZWYCZAJNA RADA PROGRAMOWA

W razie potrzeby lub na wniosek połowy członków plus jeden, prezydent może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Programowej.

ARTYKUŁ 9: REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Wewnętrzny regulamin jest ustanawiany przez Radę Programową. Reguluje on kwestie niesprecyzowanych w statucie, związane przede wszystkim z administracją wewnętrzną stowarzyszenia.

ARTYKUŁ 10: CZŁONKOSTWO, REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA I ROZWIĄZANIE FEDERACJI

Rada Programowa rozpatrzy każde nowe zgłoszenie woli wstąpienia do Federacji. Każda społeczność, która zechce wycofać się z członkostwa musi powiadomić o tym fakcie prezydenta w formie pisemnej.

W przypadku woli rozwiązania stowarzyszenia wyrażonej przez przynajmniej dwie trzecie członków obecnych na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Programowej, Rada i kolektyw, jeżeli taki istnieje, powołają jednego lub więcej likwidatorów, którzy przystąpią do działań zgodnie z artykułem 9 ustawy z 1 lipca oraz dekretem z 16 sierpnia 1901.

Prezydent Sekretarz Generalny Skarbnik

Charles NAPOLEON Pierre REGNAULT Albrecht SCHRÖTER


Nasz statut wersja 2004 w formacie PDF