Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language

Tekst założycielski

Europejska Federacja Miast Napoleońskich jest stowarzyszeniem opartym na prawie francuskim (ustawa z 1901 roku) i zrzesza europejskie miasta, których historia została naznaczona wpływem napoleońskim. Swoją działalność Federacja rozwija głównie w trzech następujących kierunkach:

  • Wspieranie wymiany wiedzy o historii napoleońskiej oraz organizowanie spotkań, konferencji, publikacji we współpracy z uniwersytetami, instytucjami kultury i towarzystwami historycznymi,

  • Promowanie i wspieranie działań konserwatorskich i restauratorskich dziedzictwa z epoki napoleońskiej (przedmioty, dzieła sztuki, meble, pomniki, miejsca...).

  • Rozwijanie działań animacyjnych oraz eksponowanie dziedzictwa poprzez realizowanie wystaw, manifestacji artystycznych, tras poznawczych, szczególnie w ramach wymiany turystycznej, szkolnej i uniwersyteckiej.

Federacja powstała z woli gmin do przywrócenia europejskiego wymiaru ich historycznemu dziedzictwu epoki napoleońskiej. Krytyczne spojrzenie na szczególnie ważne i kontrastujące z sobą karty historii poszczególnych państw Europy wykazuje znaczący udział tego dziedzictwa we wspólnej kulturze europejskich narodów.

Stawką jest dziedzictwo wielkiej wartości, które zawsze było i wciąż jest przedmiotem zainteresowań większości krajów europejskich. Z tego powodu jest nieodzowne, by dziedzictwo to zajęło wreszcie należne mu miejsce w interpretacji historii, jak i ze względu na jego wpływ na współczesny kontekst geopolityczny a szczególnie na rozwój „idei europejskiej".

Działalność Federacji jest zorientowana wzdłuż trzech głównych osi :

  • Konserwacja, wymiana, wyeksponowanie wartości i ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego, które ma wartość ogólnoeuropejską i związane jest z mitem napoleońskim oraz wpływem okresu napoleońskiego na współczesną Europę.

  • Uwrażliwienie odbiorców, wyeksponowanie różnorodności kulturalnej, jak również promowanie wzajemnego poznawania historii, korzeni oraz wartości kulturalnych wspólnych dla narodów Europy oraz ich wspólnego dziedzictwa kulturowego.

  • Rozwój badań, edukacji oraz propagowania wiedzy.